News Ticker
Zaključna konferenca projekta JobCircuit

Okoli 35 milijonov ljudi, starih 15-64 let (11,0%), je v EU-28 poročalo o invalidnosti pri zaposlovanju, kar je skoraj 10 milijonov manj od števila tistih, ki so poročali o težavah osnovne dejavnosti. V letu 2015 je bilo v EU-28 v letu 2015 skoraj polovica oseb z invalidnostjo (47,3%) upokojenih, medtem ko je bila petina (20,3%) ekonomsko neaktivnih iz drugih razlogov, ki niso upokojitev: pozno vključeni otroci v šole, študenti, ljudje, ki niso vključeni v delovno okolje, ker skrbijo za druge ljudi (na primer otroke in / ali starejše družinske člane) in kdorkoli drug, ki po lastni izbiri ali zaradi drugih razlogov ni vključen v delovno okolje. Med četrtino in petino (22,7%) invalidov je bilo zaposlenih, med tem ko je eden od desetih (9,7%) brezposeln;  pod eno tretjino (32,4%) vseh oseb z invalidnostjo, ki so star 15 ali več se nahaja na trgu dela (bodisi zaposlene bodisi brezposelne).

Manj kot eden od dveh oseb z invalidnostjo se je zaposlilo v EU (EUROSTAT, EU28, julij 2014). Stopnja brezposelnosti invalidov (na Portugalskem 41,2%, v Belgiji 40,7%, v Turčiji 41,1%, v Sloveniji 47%, v Litvi 40,4% in v Bolgariji 51,2%) kaže veliko pomanjkanje vpliva obstoječih služb za poklicno pomoč v takšnih primerih. Obstoječe pristope za poklicno usmerjanje in usposabljanje ovirata neustrezna koordinacija med odgovornimi javnimi subjekti in ključnimi akterji na trgu dela, od katerih se vsak odziva na različne dele procesa vključevanja delovne sile.

Konvencija ZN o pravicah invalidov (UNCRPD) v 27. členu priznava “pravico invalidov do dela pod enakimi pogoji ki veljajo za vse ostale; to vključuje pravice do možnosti življenja z delom, ki je prosto izbrano ali sprejeto na trgu dela in v delovnem okolju, ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidnim osebam. “

Poleg tega je Evropska strategija o invalidnosti 2010-2020, “Prenovljena zaveza Evropo brez ovir” (Evropska komisija, november 2010) opredelila zaposlovanje in dostopnost trga dela kot enega od osmih področij ukrepanja. Na tej podlagi morajo države članice ponuditi dostop do trga dela invalidom in zagotavljati podporne modele (kot JobCircuit), ki bodo omogočili njihovo dolgoročno plačano in trajnostno zaposljivost.

NAŠ PRISTOP

Mednacionalni pristop našega projekta izhaja iz nacionalnih poročil o zaposlovanju invalidov v evropskih državah, ki dokazujejo vrzeli v učinkovitosti pri zagotavljanju uspešnih ukrepov, ki omogočajo vključevanje invalidov na trg dela v zadnjih letih. To vključuje potrebo po pobudah, ki podpirajo pravico delavcev do razpisa, pomoč pri prilagajanju delovnega mesta, pobude / subvencije za delodajalce, pravice do prilagodljivega dela, primernega usklajevanja zaposlitve, svetovanja in mentorstva na delovnem mestu, podpore za samozaposlitev itd.

Čeprav je bilo sprejetih veliko pobud (mentorstvo, podpora na delovnem mestu, podporno usposabljanje na področju zaposlovanja ipd.), v smeri vključevanja invalidov na trg dela, projektni konzorcij poudarja, da še vedno obstaja potreba po izboljšanju načina, kako so osebe z invalidnostjo pripravljene na prijavljanje na določeno delovno mesto, kot tudi način, kako pritegniti potencialne delodajalce in zlasti izboljšati spremljanje in podporo na delovnem mestu. Dejansko obstaja relativno pomanjkanje informacij o vrstah delovnih mest in sektorjih, v katerih se zaposlujejo osebe z invalidnostjo, tudi zato, ker številni invalidi, zaposleni na običajnem trgu dela, niso prepoznani ali merjeni v poročanih številkah, npr. ker niso zabeleženi kot osebe z delovnimi omejitvami in ​​nimajo zanesljivega usklajevanja zaposlitve.

CILJNE SKUPINE

Strokovnjaki, vključeni v zagotavljanje poklicnega usmerjanja.

UPRAVIČENCI

Brezposelni invalidi.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close