Nieuws Ticker

In totaal rapporteerden 35 miljoen mensen in de leeftijd van 15-64 jaar (11,0%) in de EU-28 een arbeidsongeschiktheid, bijna 10 miljoen minder dan het aantal dat een basisactiviteitsprobleem had gemeld. Bijna de helft van alle personen met een beperking (47,4%) in de EU-28 in 2015 was met pensioen, terwijl een andere vijfde (20,3%) om andere redenen dan pensionering economisch inactief was: de laatste groep schoolkinderen, studenten, mensen die niet in de beroepsbevolking voorkomen omdat zij voor andere mensen zorgen (bijvoorbeeld kinderen en / of oudere familieleden), en iedereen die door keuze of om een ​​andere reden niet bij de beroepsbevolking is. Tussen een kwart en een vijfde (22,7%) van de mensen met een beperking waren werkzaam, terwijl een op de tien (9,7%) werkloos was; als zodanig net iets minder dan een derde (32,4%) van alle mensen met een beperking van 15 jaar en ouder waren in de beroepsbevolking (hetzij werkzaam of werkloos).

In het bijzonder hadden minder dan 1 op de 2 personen met een beperking in de EU een baan (EUROSTAT, EU28, juli 2014). Werkloosheidspercentages van personen met een beperking (in Portugal 41,2%, in België 40,7%, in Turkije 41,1%, in Slovenië 47%, in Litouwen 40,4% en in Bulgarije 51,2%) wijzen op een gebrekkige impact van de bestaande loopbaanbegeleidingsdiensten. Bestaande benaderingen voor beroepskeuzebegeleiding en -opleiding worden belemmerd door een ontoereikende coördinatie tussen verantwoordelijke openbare entiteiten en belangrijke spelers op de arbeidsmarkt.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking (UNCRPD) erkent in artikel 27 “het recht van personen met een beperking om op basis van gelijkheid met anderen te werken; dit omvat het recht op de mogelijkheid om de kost te verdienen met werk dat vrij gekozen of geaccepteerd is op een arbeidsmarkt en een werkomgeving die open is, inclusief is en toegankelijk is voor personen met een beperking.”

Daarnaast definieerde de Europese strategie voor mensen met een handicap (EDS) 2010-2020, “Een hernieuwde inzet voor een Europa zonder barrières” (Europese Commissie, november 2010) werkgelegenheid en de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt als één van de 8 actieterreinen. Op basis hiervan moeten de lidstaten de arbeidsmarkt toegankelijk maken voor mensen met een beperking, alsook ondersteuningsmodellen (zoals JobCircuit) aanbieden die hun inzetbaarheid mogelijk maken op lange termijn, en dit op een betaalde en duurzame manier.

ONZE AANPAK

De transnationale aanpak van ons project is afkomstig van de nationale rapporten over de tewerkstelling van mensen met een beperking in Europese landen, waaruit blijkt dat er lacunes zijn mbt het verstrekken van succesvolle maatregelen die de integratie van mensen met een beperking in de afgelopen jaren mogelijk maken. Dit omvat de noodzaak van initiatieven die hun recht op een interview ondersteunen, hulp bij de aanpassing van de werkplek, stimulansen / subsidies van de werkgever, rechten op flexibel werken, geschikte jobmatching, begeleiding en mentoring op de werkplek, ondersteuning voor zelfstandig ondernemerschap, enz.

Hoewel er veel initiatieven zijn genomen (mentoring, on-the-job support, ondersteunde werkgelegenheidscoaching, enz.) in de richting van de arbeidsmarktintegratie van mensen met een beperking, is er nog steeds behoefte aan verbetering van de manier waarop mensen met een beperking om een ​​baan kunnen solliciteren, evenals de manier om potentiële werkgevers aan te trekken en vooral verbetering van de on-the-job follow-up en ondersteuning. Er is inderdaad een relatief gebrek aan informatie over de soorten banen en sectoren waar ze kunnen worden ingezet, niet in het minst omdat veel mensen met een beperking op de gewone arbeidsmarkt niet worden erkend of gemeten in gerapporteerde cijfers.

DOELGROEPEN

Professionals die betrokken zijn bij de bepaling van loopbaanbegeleiding.

BEGUNSTIGDEN

Werkloze mensen met een beperking.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close