Актуално

Над 35 милиона души на възраст 15-64 (11.0 %) в Европейския съюз са докладвали инвалидност на работа, почти 10 милиона по-малко от хората, които са докладвали затруднение, свързано с основната дейност. Близо половината от всички лица с увреждания (47,3%) в ЕС-28 през 2015 г. са били пенсионери, една пета (20,3%) са били икономически неактивни по причини, различни от пенсиониране: последните включват ученици, студенти и хора, които не са в работната сила, поради грижа за други хора (например деца и / или възрастни членове на семейството) и всеки друг, който по собствено желание или друга причина не попада в групата на работната сила. Между една четвърт и една пета (22,7%) от хората с увреждания са били наети, докато един на всеки десет (9,7%) е бил безработен; при това малко под една трета (32,4%) от всички хора с увреждания на възраст 15 и повече години са били на пазара на труда (заети или безработни). По-специално, по-малко от всеки втори човек с увреждания е бил в заетост (според данни на Евростат (юли 2014г). Коефициентът на безработица на хората с увреждания (в Португалия 41,2%, в Белгия 40,7%, в Турция 41,1%, в Словения 47%, в Литва 40,4%, а в България 51,2%) показва особен недостиг на въздействието на съществуващите услуги за подкрепа на кариерата. Съществуващите подходи за професионално ориентиране и обучение са възпрепятствани от неадекватната координация между отговорните обществени институции и ключовите участници на пазара на труда. Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ) в член 27 признават “правото на труд на хората с увреждания наравно с всички останали, като това включва правото на възможност за прехрана чрез свободно избрана или приета работа на пазара на труда и в работна среда, която да е отворена, недискриминационна и достъпна за хора с увреждания.

В допълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г., Стратегията на Европейска комисия “Европа без бариери“ (ноември 2010 г.) определи заетостта и достъпността до пазара на труда като един от 8-те области на действие. На тази основа държавите-членки са задължени да предлагат равен достъп до трудовия пазар на хора с увреждания и да предоставят модели за подкрепа (какъвто е JobCircuit), които ще позволят тяхната дългосрочна платена и устойчива заетоспособност.

Нашият подход

Транснационалният подход на нашия проект идва от националните доклади за заетостта на хората с увреждания в европейските страни, които дават доказателства за пропуски в въздействието по осигуряването на успешни мерки, които дават възможност на хората с увреждания за включване в трудовия пазар през последните години. Това включва необходимостта от инициативи, подкрепящи правото на интервю, помощ при адаптиране на работното място, стимули / субсидии за работодателите, право на гъвкаво работно време, осигуряването на подходяща работа, ориентиране и наставничество на работното място, подкрепа за самонаети лица и др.

Въпреки многото предприети инициативи (наставничество, подкрепа на работното място, кариерно обучение и т.н.) спомагащи интегрирането на хората с увреждания на пазара на труда, консорциумът на проекта подчертава, че все още има нужда от подобряване на начина, по който хората с увреждания се подготвят да кандидатстват за работа, както и начинът за привличане на потенциални работодатели, и по-специално подобряването на подкрепата на самото работното място.

Съществува относителна липса на информация за видовете работни места и сектори, в които хора с увреждания са заети, не на последно място поради това, че много хора с увреждания, не са признати или измерени в докладваните статистически данни цифри, напр. тъй като те не са записани като имащи работни ограничения, нито пък имат надеждна работа.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Професионалисти, участващи в предоставянето на професионално ориентиране.

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Безработни хора с увреждания.

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне